Racisme pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens

Wat staat er in de verschillende partijprogramma's rond praktijktesten

Praktijktesten Nu ging door de verschillende partijprogramma’s en haalde er alle beleidsvoorstellen uit rond praktijktesten op de arbeids- en huurmarkt. We geven hieronder een overzicht. We beperkten ons daarbij wel tot alle partijen die in alle provincies en Brussel opkomen. Vlaams Belang lieten we eveneens achterwege omwille van hun antidemocratische houding en hun minderheden viserende ideologie.

We geven elke partij ook een score van één, twee of drie sterretjes. Wanneer de partijen praktijktesten opnemen, krijgen ze een sterretje. Afhankelijk van de doortastendheid van hun voorstellen rond de uitwerking van die praktijktesten geven we hen al dan niet extra sterren. De partijen die concrete beleidsvoorstellen doen rond zowel proactieve praktijktesten als het invoeren van sancties bij vastgestelde overtredingen, geven we drie sterren. In de verantwoording voor onze score wordt telkens nog eens samengevat waarom de desbetreffende partij volgens ons de aangegeven score verdient.

CD&V: **

p. 178 - We willen een nultolerantie voor discriminatie op de werkvloer, de woonmarkt en in andere domeinen. Praktijktesten, uitgevoerd door de overheid waar nodig, maken hier deel van uit. In de domeinen waar dit nog niet mogelijk is, voorzien we een wettelijk kader.

p. 99 - Elke vorm van discriminatie moet worden tegengegaan, met positieve en sensibiliserende maatregelen waar mogelijk en sancties waar nodig. We vragen van iedereen dat hij of zij zich inschakelt in onze samenleving én op de arbeidsmarkt. Praktijktesten zijn hierbij een instrument. Voor vrouwen met een migratieachtergrond willen we en actieplan dat zowel sensibiliseert als ondersteunt, om meer vrouwen met migratieachtergrond toe te leiden naar de arbeidsmarkt. We willen de toepassing van praktijktesten, en een strengere bestraffing van vastgestelde discriminatie.

p.66 - Ten slotte gaat een goed werkende woonmarkt ook discriminatie tegen. De keuze van de verhuurder voor een huurder is vrij, maar er zijn discriminerende criteria waarop men zich niet mag beroepen om die keuze te maken. Het schoentje knelt vooral bij de handhaving. CD&V gelooft dat ‘mystery calls’ bij makelaars en praktijktesten bij private verhuurders de bewijsvoering in een concrete zaak kunnen helpen. Maar het blijft aan de rechter om te beoordelen wat deze testen bewijzen en of ze op een geoorloofde manier gebeurd zijn

Verantwoording voor onze score: Het proactieve element ontbreekt. De toepassing van praktijktesten betekent nog niet noodzakelijk de wijziging van het wettelijk kader om ook proactieve testen mogelijk te maken. Positief is wel de strengere bestraffing. Voor de woonmarkt ontbreekt het sanctionerende. Hier wordt er enkel gesproken van een post factum controle door de gerechtelijke overheid (in tegenstelling tot de toestemming vooraf op de arbeidsmarkt).

Groen: ***

p.79 - We pakken discriminatie aan met praktijktesten en streefcijfers op het niveau van sectoren.

p. 85 - De aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt blijft laks. Sensibilisatie en zelfcontrole blijkt in veel gevallen onvoldoende om discriminatie weg te werken. Discriminatie moet ook actief opgespoord en bestraft worden. Dat kan door proactief praktijktests uit te voeren en overtredingen te beboeten. De inspectiediensten krijgen meer handen en tanden om te kunnen toezien op de regels.

p.102 - Wij leggen discriminatie bloot door mystery calls en praktijktesten. Dat is nodig om handhaving ernstig te nemen: op de arbeidsmarkt, de woonmarkt, bij kredietverstrekkers, sportverenigingen en in de sector van de vrije tijd.

p.107 -  De sancties voor discriminatie worden strenger om het beoogde maatschappelijk afschrikwekkende effect te hebben.

Alle Vlaamse en Brusselse inspectiediensten worden bevoegd om ook non-discriminatie te handhaven en dat door middel van proactieve ambtshalve praktijktesten en datamining.

Verantwoording voor onze score: Proactieve praktijktesten door de inspectiediensten, gesproken over handhaving door middel van sancties die voldoende afschrikwekkend moeten zijn. Idem voor woonmarkt. Praktijktesten worden verder uitgebreid naar kredietverstrekkers, sportverenigingen en de vrijetijdssector.

N-VA

p.26 - Elke vorm van discriminatie wordt streng aangepakt. De N-VA vindt het belangrijk dat mensen worden aangeworven op basis van hun competenties, zonder onderscheid op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of afkomst. We zetten verder in op zelfregulering binnen de sectoren.

p. 50 - We sluiten onze ogen niet voor de discriminatie van personen met een migratie-achtergrond. We geven hen kansen door in te zetten op integratie, taalcursussen en begeleiding naar de arbeidsmarkt. We treden streng op tegen discriminatie op basis van herkomst.

Verantwoording voor onze score: er wordt niet gesproken van praktijktesten door inspecties maar slechts over zelfregulering

Open VLD: **

p.37 – We geven iedereen een eerlijke kans om vooruit te gaan. Om zijn of haar leven in eigen hand te nemen. Zonder racisme en discriminatie. Niet op straat, niet op de werkvloer, niet op de huurmarkt. Nergens. (...)

Open Vld kiest daarbij voor een tweesporenbeleid: preventie en sensibilisering enerzijds, controle en handhaving anderzijds. Open Vld wil discriminatiegevoelige sectoren voluit de kans geven om via een strikte zelfregulering discriminatie tegen de gaan. Zij kunnen en moeten sectorale gedragscodes, positieve acties of diversiteitsplannen uitwerken. Maar we vragen wel resultaten. Als die er niet of onvoldoende zijn, geven we ook inspectiediensten meer armslag om zowel pro-actief als re-actief op te treden, door gebruik te maken van datamining of gerichte praktijktesten

Daarvoor worden wel strikte richtlijnen opgesteld door het parket. Op dit moment worden de eerste testen voorbereid en uitgevoerd. De eerste ervaringen met dit systeem zijn belangrijk om te evalueren en te verbeteren.

Verantwoording voor onze score: Er wordt wel gesproken van proactieve testen maar anderzijds moeten die gericht zijn. Er wordt er verwezen naar richtlijnen van het parket, met een verwijzing naar de voorafgaandelijke goedkeuring door de arbeidsauditeur die moeilijk verzoenbaar is met het proactieve aspect. Hoe dan ook blijft het sterk voorwaardelijk en gekoppeld aan falende zelfregulering. Onduidelijk hoe generiek het voorstel is (zeker arbeids- en woonmarkt).

PVDA: ***

p.179 - We introduceren proactieve praktijktesten door inspectiediensten en middenveldorganisaties. Werkgevers die in de fout gaan, dienen bestraft te worden in verhouding tot de grootte van hun bedrijf.

p.179 -  Wij introduceren ook proactieve praktijktesten op de huurmarkt.

p.181 -  Discriminatie bij het zoeken naar werk moet worden voorkomen, opgespoord en aangepakt. Daar laten we inspectiediensten en middenveldorganisaties proactieve praktijktesten voor uitvoeren. Zulke testen kunnen er ook komen in de strijd tegen discriminatie op de woonmarkt, in het onderwijs, de gezondheidszorg en het uitgaansleven.

Verantwoording voor onze score: Proactieve praktijktesten door inspectiediensten en een voorstel tot toereikende sanctionering.

SP.A: ***

resolutie 400 - Via proactieve praktijktesten brengen we bewust of onbewust discriminerende gedragspatronen in kaart. Zowel in de privé, non profit als publieke sector. De resultaten van deze praktijktesten gebruiken we om het non-discriminatiebeginsel te handhaven en een positief diversiteitsbeleid te voeren. Praktijktesten kunnen leiden tot (financiële) sancties.

resolutie 412  – ook praktijktesten in het verenigings- en uitgaansleven

Verantwoording voor onze score: proactieve praktijktesten die ook kunnen leiden tot (financiële) sancties. Dit staat in een generiek hoofdstuk dus ook van toepassing op de woonmarkt. Uitgaansleven wordt actief benoemd.

Volg ons op

Facebook iconTwitter icon