Racisme pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens

Over ons

Ons platform

Het platform Praktijktesten Nu vindt het de hoogste tijd om praktijktesten en mystery calling/shopping te gebruiken in de strijd tegen discriminatie. Het platform is een actieplatform dat bestaat uit de organisaties çavaria, ella vzw, GRIP vzw, Hand in Hand tegen racisme, Kif Kif, Minderhedenforum, Netwerk tegen Armoede, Sector Samenlevingsopbouw, Uit De Marge en het Vlaams Huurdersplatform.

We gaan de strijd aan tegen discriminatie in het algemeen, maar met een focus op etnisch-culturele discriminatie op de arbeids- en woonmarkt. Al vinden we uiteraard dat ook in andere levensdomeinen praktijktesten en mystery calling/shopping moet ingezet worden in de strijd tegen discriminatie.

Het platform Praktijktesten Nu wil bereiken dat:

 • praktijktesten en mystery calls (in private en publieke sector) systematisch plaatsvinden door overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau.
 • praktijktesten en mystery calls (in private en publieke sector) mogelijk blijven door burgers, middenveldorganisaties, vakbonden en academici.
 • er de nodige decretale en wetgevende kaders komen om de overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau te versterken in hun democratische opdracht om discriminatie hard aan te pakken. 

Daartoe volgt het platform Praktijktesten Nu de Vlaamse, Brusselse en federale politiek omtrent discriminatie op de arbeids- en woonmarkt op de voet.

*

Onze missie

Praktijktesten Nu eist op alle bestuursniveaus regelgevende kaders voor overheidsinspecties om systematisch praktijktesten en mystery calling/shopping uit te voeren in de strijd tegen discriminatie op de arbeids- en woonmarkt.

*

Onze visie in het kort

Discriminatie op de arbeids- en woonmarkt is een structurele aanval op alle inwoners van onze open democratische rechtstaat. Maar om discriminatie aan te pakken moet het kunnen bewezen worden. 

Praktijktesten en mystery calling/shopping zijn wetenschappelijk en juridisch gevalideerde instrumenten om een vermoeden van discriminatie aan te tonen. Overheidsinspecties op alle bestuursniveaus moeten gemachtigd zijn om praktijktesten en mystery calling/shopping in te zetten om de bestaande anti-discriminatie wetgeving te handhaven en werk te maken van gelijke rechten voor iedereen. 

Praktijktesten en mystery calling/shopping zijn in de eerste plaats noodzakelijk als opsporings- en handhavingsinstrumenten, maar hebben ook een preventieve en sensibiliserende functie om een mentaliteitswijziging te realiseren. Ze dienen zowel pro-actief als re-actief uitgevoerd te worden om structurele discriminatie effectief weg te werken en een einde te maken aan de straffeloosheid. 

De overheidsinspecties kunnen praktijktesten en mystery calling/shopping zelf uitvoeren of uitbesteden aan derden, maar blijven eindverantwoordelijke. 

De financiering van praktijktesten en mystery calling/shopping gebeurt met publiek geld, net zoals bij de inspecties van voedselveiligheid of fraudebestrijding. Om de kosten te verantwoorden is het noodzakelijk dat deze instrumenten correct en kwaliteitsvol worden ingezet. 

De discriminatiebestrijding op de arbeids- en woonmarkt creëert opbrengsten voor iedereen en op macro en micro niveau:

 • Macro niveau
  • Sociale grondrechten op wonen en arbeid worden gegarandeerd
  • Meer woon- en arbeidsmarkt efficiëntie om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen
  • Groter concurrentievoordeel voor bedrijven om de superdiverse afzetmarkt te bedienen
  • Grotere drang om HR-beleid en dienstverlening te optimaliseren
  • Meer vertrouwen van slachtoffers van discriminatie in de samenleving en haar instellingen, waarbij de overheid een voorbeeldfunctie vervult.
  • Meer publieke aandacht voor discriminatie op de arbeids- en woonmarkt zorgt ervoor dat werkgevers en verhuurders/eigenaars hun gedrag aanpassen
 • Micro niveau:

Het platform Praktijktesten Nu werkt aan de realisatie van haar missie door in te zetten op:

 • Bewustmaking: informatie en vorming over de noodzaak om praktijktesten en mystery calling/shopping te laten uitvoeren in het kader van overheidsinspecties. wat is discriminatie, hoe herken ik discriminatie, wat gebeurt er als je een klacht indient?
 • Actie: we mobiliseren mensen om samen met ons actie te voeren voor onze eisen.
 • Studiewerk: we bestuderen het arbeidsmarkt- en woonmarktbeleid vanuit onze missie, de cijfers over discriminatie, en verhalen van individuen en groepen.
 • Lobby- en verbindingswerk: Lobby- en verbindingswerk: we zoeken medestanders binnen organisaties en de politiek die kunnen helpen om onze eisen te realiseren.

 

Hieronder kan je de uitgebreide versie van onze missie en visie downloaden

Volg ons op

Facebook iconTwitter icon